El servei de facturació electrònica del Consorci AOC ofereix un sistema d’alertes als ens que hagin integrat els seus programaris de comptabilitat a l’e.FACT. Aquestes alertes s’envien a la bústia de correu indicada en el formulari d’alta de l’e.FACT en l’apartat “Correu electrònic de recepció d’alertes”.

Aquestes alertes informen a l’ens si té fitxers (factures, adjunts i estats) pendents de descarregar i incorporar al seus sistemes comptables. Concretament, el missatge d’alerta es genera si es detecta en la bústia de l’e.FACT fitxers sense descarregar per part de l’ens amb una antiguitat superior a a 12 hores.

En el cas que rebis aquestes alertes, el teu programari de comptabilitat s’ha de descarregar els fitxers  de les bústies de l’e.FACT assignades al teu ens i un cop descarregats s’ha de procedir a eliminar-los (en el cas que només es descarreguin i no s’eliminin els fitxers , l’e.FACT continuarà enviant recordatoris).