El servei de facturació electrònica del Consorci AOC ofereix un sistema d’alertes als ens que hagin integrat els seus programaris de comptabilitat a l’e-FACT. Aquestes alertes s’envien a la bústia de correu indicada en el formulari d’alta de l’e.FACT en l’apartat “Correu electrònic de recepció d’alertes”.

Aquestes alertes informen a l’ens si té fitxers (factures, adjunts i estats) pendents de descarregar i incorporar al seus sistemes comptables. Concretament, el missatge d’alerta es genera si es detecta en la bústia de l’e-FACT fitxers sense descarregar per part de l’ens amb una antiguitat superior a a 12 hores.

 D'aquesta manera s'alerta a l'ens usuari que hi ha una possible incidència en el seu programari per la que no s'estan recollint les noves factures, estats o arxius adjunts.

Com es pot solucionar?

 En cas que rebis aquestes alertes, hauràs de contactar amb el proveïdor del teu programa comptable per tal que revisi l'FTP del teu ens i comprovi que no hi hagi cap incidència que estigui fent que no es descarreguin aquests fitxers. Cal tenir present que aquests fitxers han de ser recollits (descarregats) pel teu programari de comptabilitat  i un cop descarregats han de ser eliminats (en el cas que només es descarreguin i no s’eliminin els fitxers , l’e-FACT continuarà enviant recordatoris).