Sí, legalment la factura electrònica ha d’incloure el codi DIR3 del destinatari. Tot i això, a la pràctica els ens no acostumen a gestionar les factures per codi DIR3 sinó que ho fan per NIF, i encara no tots els ens han identificat les seves oficines comptables amb el seu corresponent codi DIR3. Tanmateix, s’està treballant perquè tots els ens tinguin definits els seus codis DIR3 i poder donar compliment a la norma. És per aquest motiu que en un futur pròxim serà obligatori informar a les factures aquestes dades.

Les Administracions públiques catalanes sempre podran rebutjar les factures si exigeixen els codis DIR3 i no estan ben informats. Ara bé, actualment l’e-FACT no valida els codis DIR3, ni rebutja les factures si els codis DIR3 no estan ben informats.