Els òrgans administratius han de portar un registre qeneral en el qual s’ha de fer l’assentament corresponent de qualsevol escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s’hi ha d’anotar la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars.

Cadascun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei d’impuls de la factura electrònica, han de disposar d’un registre comptable de factures que en faciliti el seguiment, la gestió del qual correspon a l’òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

El registre administratiu en què es rebi la factura l’ha de remetre immediatament a l’oficina comptable competent per a l’anotació en el registre comptable de la factura.

Finalment, recordeu que l’anotació de la factura en el registre comptable de factures dóna lloc a l’assignació del corresponent codi d’identificació d’aquesta factura en l’esmentat registre comptable. En el cas de les factures electròniques el codi esmentat s’ha de comunicar a l’eFACT ( Punt general d’entrada de factures electròniques)