Accions que es poden fer sobre una factura

Des del llistat de factures, clicant sobre la icona de l’estat de les factures que es troba a la columna pots accedir a les diferents accions possibles sobre una factura: canviar-ne l’estat, imprimir-la i validar-ne la signatura.

Accions que es poden fer sobre les factures:

 1. Imprimir vista de detall: Imprimir les dades que teniu en aquest moment en pantalla.
 2. Imprimir PDF-417: Opció que genera un document PDF de la factura, que inclou les marques gràfiques PDF417.
 3. Veure document adjunt / Seleccionar document adjunt: Opció visible si hi ha documents PDF adjunts a la factura.
 4. Validar Document: Comprovant que la factura va ser signada amb un certificat no caducat ni revocat en la data de creació.
 5. Descarregar: Permet la descàrrega de la factura. La descàrrega es realitza mitjançant  un arxiu ZIP que contindrà la factura FACTURAe en format XML, o bé en format EDIFACT si la factura es va enviar en format EDI.
 6. Veure Factura Electrònica: Permet consultar la factura electrònica
 7. Canviar estat de la factura: Pots canviar d’estat una factura si l’estat en el qual es troba permet un canvi d’estat i no és un estat final (vegeu Quins canvis d’estats puc aplicar a una factura a través del Portal Receptor). Apareixerà alguna de les següents opcions:
 • Registrar factura en RCF
 • Conformar factura
 • Pagar factura (estat final)
 • Rebutjar factura (estat final)
Quins són els possibles estats de les factures?

L’e.FACT preveu els següents estats per a adaptar-se a la normativa:

Per quins estats ha passat una factura?

Des del llistat de factures, clicant sobre la icona de l’estat de les factures que trobaràs a la columna pots accedir al detall de la factura.

Si cliques “Visualitzar històric de la factura” pots consultar l’evolució dels estats pels quals ha passat la factura.

A la columna “Data Transacció” apareix la data en què es va produir el canvi d’estat.

A la columna “Informació addicional” apareix informació associada a l’estat de la factura, i que ha estat informada pel receptor de la factura. Per exemple, a l’estat de “Registrada en RCF” apareixerà el número de registre comptable amb el qual s’ha registrat la factura a l’RCF; en cas que la factura estigui rebutjada apareixerà el motiu del rebuig.

Quins canvis d’estat puc aplicar a una factura des del Portal del Receptor?

En la taula següent hi ha el resum dels canvis d’estat que pot tenir una factura al Portal del receptor:

Com Rebutjar una factura?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que vols rebutjar, i sobre les accions que pots realitzar a les factures, clica “Rebutjar factura”. S’obrirà una finestra per informar el motiu del rebuig de la factura

Confirma el motiu de rebuig de la factura, i la factura quedarà en estat Rebutjada. El nou estat de la factura juntament amb el motiu del rebuig, s’enviarà a l’emissor de la factura.

Com Registrar en RCF una factura?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que vols registrar, i sobre les accions que pots realitzar a les factures, clica “Registrar factura en RCF”. S’obrirà una finestra per informar el número de RCF que ha donat el vostre “Registre Comptable de Factures”.

Només pots assignar un número de registre comptable a la factura si aquesta està en l’estat de “Registrada”. 

Confirma el número de registre comptable de la factura, i la factura quedarà en estat Registrada en RCF. El nou estat de la factura juntament amb aquest número de registre, s’enviarà a l’emissor de la factura.

Com canviar una factura a l’estat Rebuda?

Aquest canvi d’estat es realitza de forma automàtica des de l’estat de “Registrada en RCF”.

Com Conformar una factura?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que vols conformar, i sobre les accions que pots realitzar a les factures, clica “Conformar factura” i la factura quedarà en estat Conformada.

Com canviar una factura a l’estat Pagada?

Des del llistat de factures, clica sobre la factura que vols pagar, i sobre les accions que pots realitzar a les factures, clica “Pagar factura” i la factura quedarà en estat Pagada.