Accions que es poden fer sobre una factura

Des del llistat de factures, cliqueu sobre la icona que es troba al costat de l’estat de la factura FLETXA.png  podem accedir al detall de la factura i realitzar diferents accions sobre una factura: canviar-ne l’estat, descarregar-la i veure fitxers adjunts si en té.

imatge_15.png

Si cliquem a FLETXA.png per a veure el detall de la factura:

imatge_16.png

Per a entendre les funcions del detall d’una factura:

imatge_17.png

Quins són els possibles estats de les factures?

L’e.FACT preveu els següents estats per a adaptar-se a la normativa:

imatge_14.png

Per quins estats ha passat una factura?

Si anem al detall d’una factura, i cliquem sobre el botó “Històric”, es pot consultar l’evolució dels estats pels quals ha passat la factura.

imatge_18.png

A la columna “Data Transacció” apareix la data en què es va produir el canvi d’estat.

A la columna “Nom de l’usuari” apareix el nom de l’usuari que va dur a terme el canvi d’estat. Si com a “Nom de l’usuari” apareix eFACT, és perquè qui ha produït el canvi és el servei eFACT i és un canvi automatitzat.

A la columna “Informació addicional” apareix informació associada a l’estat de la factura, i que ha estat informat per l’usuari que ha efectuat el canvi. Per exemple, a l’estat de “Registrada en RCF” apareixerà el número de registre comptable amb el qual s’ha registrat la factura a l’RCF; en cas que la factura estigui “Rebutjada”, apareixerà el motiu del rebuig, i en el cas de “Registrada”, tindrem el número de registre d’entrada a l’ens de la factura.

imatge_19.png

Quins canvis d’estat puc aplicar a una factura des del Portal del Receptor?

En la taula següent hi ha el resum dels canvis d’estat que pot tenir una factura al Portal del receptor:

imatge_20.png

No obstant això, el botó de “Canviar estat” us mostrarà els següents estats als quals podrà estar la factura.

Com “Rebutjar” una factura?

Des de la pàgina inicial, cliqueu sobre la factura que voleu rebutjar

imatge_21.png

i a la pàgina de detall de la factura, cliqueu al botó “Canviar estat” i seleccioneu l’acció “Rebutjar factura”. S’obrirà una finestra per a informar el motiu del rebuig de la factura.

imatge_22.png

Un cop confirmat el nou estat de la factura, juntament amb el motiu del rebuig, s’informarà a l’emissor de la factura del nou estat.

Com “Registrar en RCF” una factura?

Des de la pàgina inicial, cliqueu sobre la factura que voleu registrar en RCF,

imatge_21.png

 

i a la pàgina de detall de la factura, cliqueu al botó “Canviar estat” i seleccioneu l’acció “Registrar factura en RCF”. S’obrirà una finestra per a informar el número de la factura.

imatge_23.png

Un cop confirmat el nou estat de la factura, juntament amb el número comptable assignat a la factura, s’informarà a l’emissor de la factura del nou estat i del número d’’RCF assignat.

Recordeu que només es pot assignar un número de registre comptable a la factura si aquesta està en l’estat de “Registrada”. 

Com canviar una factura a l’estat “Factura pagada”?

Des de la pàgina inicial, cliqueu sobre la factura que vols rebutjar,

imatge_21.png

i a la pàgina de detall de la factura, cliqueu al botó “Canviar estat” i seleccioneu l’acció “Factura pagada”.

imatge_24.png

Un cop confirmat el nou estat de la factura, s’informarà a l’emissor del nou estat de la factura.

Estats d’una factura

Des de la pàgina inicial,

imatge_21.png

cliqueu sobre la factura que voleu conèixer els d’estats i dades dels estats pels que ha anat passant la factura i cliqueu al botó “Històric”.

imatge_26.png

Apareixerà una finestra amb la llista d’estats pels quals ha passat aquesta factura. En aquesta llista tindrem els estats obligatoris i no obligatoris (necessaris per al funcionament del servei eFACT), juntament amb altres dades necessàries per al seguiment de cada estat. En concret tenim:

  • Data de transacció: Instant que s’ha realitzat el canvi d’estat
  • Nom de l’usuari: Usuari que ha fet el canvi d’estat. Si l’usuari és e-FACT, indica que el canvi d’estat l’ha fet el servei de manera automatitzada.
  • Informació addicional: Informació complementaria a l’estat de la factura, de manera que si l’estat és:
    • Registrada -> Com informació addicional apareixerà el número de registre d’entrada de la factura.
    • Registrada en RCF -> Com informació addicional apareixerà el número de registre comptable de la factura.
    • Rebutjada -> Com informació addicional apareixerà el motiu de rebuig de la factura.