Concepte de signatura electrònica

La signatura electrònica avançada és un sistema d’acreditació que permet identificar a la persona signant. És més, la signatura electrònica qualificada, que és la signatura electrònica avançada que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat, té el mateix valor que la signatura manuscrita; per tant, autentica les comunicacions generades pel signant.

Així, la signatura electrònica avançada constitueix una evidència legal que la dota de valor probatori, de manera que no es pot negar el seu efecte jurídic pel fet que es presenti en format electrònic o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.

Una factura electrònica tindrà la mateixa validesa legal que una factura emesa en paper, si el document electrònic, a més de complir uns requisits a nivell de continguts, garanteix l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut, essent la signatura electrònica qualificada el mecanisme d'acreditació.

És el Reglament (UE) numero 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE (Reglament eIDAS 910/2014/CE, en endavant) que en el seu article 3.12 defineix la signatura electrònica qualificada com la signatura electrònica avançada que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica.

L’article 26 del mateix Reglament eiDAS 910/2014/CE esmenta els requisits per a les signatures electròniques avançades: a) estar vinculada al signant de manera única; b) permetre la identificació del signant; c) haver estat creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu, i d) estar vinculada amb les dades firmades per la signatura de tal manera que qualsevol modificació ulterior de les dades sigui detectable.

Així mateix, l'article 3.15 del Reglament eiDAS 910/2014/CE estableix que són «certificats qualificats de signatura electrònica» els certificats de signatura electrònica que han estat expedits per un prestador qualificat de serveis de confiança i que compleixen determinats requisits que el Reglament enumera al seu Annex I, com per exemple la indicació que el certificat ha estat expedit com a certificat qualificat de signatura electrònica, la identificació del prestador qualificat de serveis de confiança, el nom del signant o pseudònim, etc.

Formats de signatura

Si bé el del Reglament eiDAS 910/2014/CE i el seu complement, la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, estableixen jurídicament el marc de la signatura electrònica qualificada, des del punt de vista tècnic.

Facturae defineix dos formats de signatura electrònica: 

  • Format de signatura electrònica avançada bàsic: conté els elements mínims i necessaris perquè la signatura es consideri signatura electrònica avançada. Es correspon aquest perfil amb la signatura XADES-EPES de l’estàndard XADES ETSI TS 101 903
  • Format de signatura electrònica avançada amb informació de validació: incorpora, al format bàsic, informació addicional a la signatura necessària per a la seva validació. Per exemple, segell de temps com a evidència que la signatura existia abans d’un determinat moment del temps, informació sobre la cadena de certificació i l’estat de revocació, informació que proporciona evidències davant tercers o potencials arbitratges. Així mateix, s’assegura la validació de la signatura a llarg termini, independentment que existeixi o no l’Autoritat de Certificació

Quins certificats puc emprar per signar la factura?

El Ministeri competent (a gener de 2022 és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital) publica a la seva web els Prestadors de Serveis de Electrònics de confiança qualificats (l’enllaç és https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/

Així mateix, hi ha  diferents perfils de certificat digitals vàlids per a la signatura electrònica de la factura:

  • Certificat qualificat de Segell Electrònic: permet la identificació telemàtica i la signatura electrònica d'entitats, empreses i d'altres persones jurídiques. Permet signar digitalment sense incorporar dades de representant o apoderat. Està especialment indicat per a l'autenticació i signatura desassistida en processos automatitzats, com per exemple la generació de factures.
  • Certificats qualificats de persona física representant legal: permet que el titular actuï en nom de l’entitat o organització a què pertany.
  • Certificats de persona física: aplicables per a autònoms i professionals, com és el cas del DNI electrònic.