Com integrar-se amb l’e-FACT per rebre factures?

Per a rebre factures Modalitat 2- Mitjançant l’adaptació del vostre programari de gestió comptable cal trametre el formulari de sol·licitud d’alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC” per tal de rebre les dades. Un cop tinguis les dades d'alta, has de seguir la documentació tècnica d’integració via sFTP  de la guia d’integració al Hub d’eFACT.

Per a rebre factures Modalitat 3- Mitjançant un proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable per als ens locals cal trametre el formulari de sol·licitud d’alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC” per tal de rebre les dades. Atès que la solució comptable que utilitzareu ja està integrada en eFACT per altres entitats, amb les credencials d'alta ja podeu establir la connexió.

 

Com integrar-se amb l’e-FACT per emetre factures?
  • Sol·licitud de la integració:

En cas que estiguis interessat en integrar les teves eines amb e-FACT per emetre factures, pots enviar-nos el següent document a través del formulari de contacte.

  • Documentació d’integració:

Un cop sol·licitada l’alta a e-FACT et comunicaran una sèrie de dades per poder accedir als diferents entorns i integrar-te. Aquí trobaràs la guia i altres documents per poder dur a terme la integració:

Documentació en català:

Documentació en castellà:

Com canviar de modalitat portal del receptor a sistemes d’informació propis?

Aquests canvis de modalitat d’adhesió a l’e-FACT via portal del Receptor a plataforma pròpia s’han de fer de forma coordinada amb el responsable de facturació de cada ens. Això és degut a aspectes relacionats amb l’estat de les factures que apareixen al portal del receptor i que es deixaran de poder gestionar des d’aquest portal perquè aquest passarà a modalitat de només custòdia (sense poder efectuar cap canvi d’estat ni de les factures entrades abans del canvi ni de les noves). Per això des d’aquest portal de custòdia només es podran descarregar les factures, però no gestionar-ne els estats i es quedaran en el darrer estat que tinguessin abans del canvi de modalitat. Com a norma general i per donar cobertura als deures de l’ens com a receptor de la factura, aquest haurà de comunicar els canvis d’estat de les factures que s’han quedat sense gestionar abans del canvi de modalitat, per altres mitjans que no siguin a través d’e-FACT. Per exemple, posant-se en contacte per mail o telèfon amb l’emissor de la factura.

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e-FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa.

La sol·licitud de l’entorn de PRE ha de ser prèvia a la sol·licitud de modificació de la modalitat d’adhesió al servei i s’ha de fer mitjançant l’enviament del formulari d’adhesió de plataforma a preproducció a través del formulari de contacte d’aquest portal.

Aquest canvi a pre-producció permetrà als ens realitzar les proves pertinents per poder integrar-se correctament sense comprometre la configuració a producció. Aquesta configuració diferent de pre-producció i producció es recomana per un període de durada no superior a tres mesos.

Un cop finalitzades les proves, per tal de modificar la modalitat d’adhesió a l’e-FACT a PRO caldrà que ens enviïs el formulari d’alta i modificació del servei a través de l’EACAT, indicant “Modalitat 2: a través de sistemes d’informació propis de l’ens”.

 

Per què l’XML de canvi d’estat enviat al HUB no realitza el canvi?

Si el receptor de la factura envia a través d’integració el canvi d’estat d’una factura a la carpeta STATIN del HUB però aquest no es processa correctament, caldria revisar l’extensió a la nomenclatura dels fitxers enviats, atès que el HUB, ara per ara, no accepta els canvis d’estat amb l’extensió en minúscules (xml). En aquest sentit, caldrà que l’extensió del fitxer estigui d’aquesta manera informat XML, i les referències i noms de fitxers adjunts es corresponguin amb els enviats prèviament per tal que quadrin amb els del HUB.

Així mateix, annexem unes recomanacions pel que fa a la nomenclatura dels fitxers de canvi d’estat:

<id_receptor>@<id_emissor>@<referència_1>< strong=""></id_receptor>@<id_emissor>@<referència_1><>

On l’id_receptor correspon a l’identificador associat a la AA.PP. receptora de la factura i originadora del fitxer d’estat en qüestió, i l’id_emissor a l’identificador de l’emissor de la factura per la que s’està informant l’estat. Finalment la referència_1 correspon a un identificador únic associat al fitxer generat, amb finalitats de seguiment dins la plataforma e.FACT.

I perquè ho associï a la factura, dins de l’XML, s’haurà d’indicar el hub_id de de la factura, data de la factura i el CIF indicat a la mateixa.