Com integrar-se amb l’e-FACT per rebre factures?

Per a rebre factures Modalitat 2- Mitjançant l’adaptació del vostre programari de gestió comptable cal trametre el formulari de sol·licitud d’alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC” per tal de rebre les dades. Un cop tinguis les dades d'alta, has de seguir la documentació tècnica d’integració via sFTP  de la guia d’integració al Hub d’e-FACT.

Per a rebre factures Modalitat 3- Mitjançant un proveïdor de plataforma privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable per als ens locals cal trametre el formulari de sol·licitud d’alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC” per tal de rebre les dades. Atès que la solució comptable que utilitzareu ja està integrada en eFACT per altres entitats, amb les credencials d'alta ja podeu establir la connexió.

 

Com integrar-se amb l’e-FACT per emetre factures?
  • Sol·licitud de la integració:

En cas que estiguis interessat en integrar les teves eines amb e-FACT per emetre factures, pots enviar-nos el següent document a través del formulari de contacte.

  • Documentació d’integració:

En funció de si us heu d’integrar a l’e-FACT per a enviar factures o bé, si us integreu per a rebre factures, cal que us descarregueu el document que correspongui en funció del tipus d’integració que necessiteu fer:

Com canviar de modalitat portal del receptor a integració?

Aquests canvis de modalitat d’adhesió a l’e-FACT via Portal del Receptor a plataforma pròpia s’han de fer de forma coordinada amb el responsable de facturació de cada ens i amb els tècnics del servei e-FACT. Això és degut a aspectes relacionats amb l’estat de les factures que apareixen al portal del receptor i que es deixaran de poder gestionar des d’aquest portal. Les factures o es gestionen des del portal del receptor o bé a través de les aplicacions de les entitats (per integració).

És necessari que abans de passar definitivament a la gestió de les factures per mitjans propis de l’ens, les factures que estan al portal del receptor, tinguin un estat final (“Pagada” o “Rebutjada”). Les factures que no estigui en aquests estats, quedaran orfes i no es podran canviar d’estat.

En tot moment, des del portal del Receptor, es podrà descarregar el fitxer factura, adjunts i justificant d’entrada al registre.

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e-FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es validi la integració a l’entorn de PRE de l’ens.

És important que quan es faci la sol·licitud de canvi de modalitat marqueu que es tracta d’una “Modificació”, i la data en la qual teniu previst tenir el sistema en producció (“Aplicar modificació el dia”):

image-2023-05-09-17-55-30-844.png

Un cop rebuda aquesta sol·licitud de canvi, se us enviaran les credencials de l’entorn de preproducció perquè feu la integració a l’entorn de preproducció, les proves pertinents, validació de la integració i del flux de gestió de factures/estats.

Un cop “reconfirmada” la data de posada en producció amb els tècnics de l’AOC, se us enviaran les credencials de producció perquè rebeu les factures al vostre sistema. Recordeu que les factures: o bé s’envien al portal del receptor o bé van al sistema integrat.

 

Per què l’XML de canvi d’estat enviat al HUB no realitza el canvi?

Si el receptor de la factura envia a través d’integració el canvi d’estat d’una factura a la carpeta STATIN del HUB però aquest no es processa correctament, caldria revisar l’extensió a la nomenclatura dels fitxers enviats, atès que el HUB, ara per ara, no accepta els canvis d’estat amb l’extensió en minúscules (xml). En aquest sentit, caldrà que l’extensió del fitxer estigui d’aquesta manera informat XML, i les referències i noms de fitxers adjunts es corresponguin amb els enviats prèviament per tal que quadrin amb els del HUB.

Així mateix, annexem unes recomanacions pel que fa a la nomenclatura dels fitxers de canvi d’estat:

<id_receptor>@<id_emissor>@<referència_1>< strong=""></id_receptor>@<id_emissor>@<referència_1><>

On l’id_receptor correspon a l’identificador associat a la AA.PP. receptora de la factura i originadora del fitxer d’estat en qüestió, i l’id_emissor a l’identificador de l’emissor de la factura per la que s’està informant l’estat. Finalment la referència_1 correspon a un identificador únic associat al fitxer generat, amb finalitats de seguiment dins la plataforma e-FACT.

I perquè ho associï a la factura, dins de l’XML, s’haurà d’indicar el hub_id de de la factura, data de la factura i el CIF indicat a la mateixa.